Doe mee aan het onderzoek van Europa

Wij doen onderzoek! Maastricht is het expertisecentrum voor multidisciplinair Europa-gerelateerd onderzoek. We richten ons op maatschappelijk relevante thema’s, maken wetenschappelijke kennis voor een breed publiek toegankelijk en betrekken de burger bij onderzoek.

Onder de titel ‘Europa in de globaliserende wereld’ richten wij ons op vragen over het karakter en de richting van het Europese integratieproces en het functioneren van de Europese Unie zelf. Hierbij ligt de focus met name op de institutionele organisatie van de EU, haar materiële normen en het karakter van de EU als beleidsvormend orgaan.

We gaan ook in op de relatie tussen de EU en haar lidstaten (en hun verschillende lagen van overheid en samenleving) en de rol van de Europese Unie op het wereldtoneel.

Nieuwe uitdagingen, zoals technologische ontwikkelingen en de opkomst van chauvinistische en nationalistische bewegingen, vereisen nieuwe oplossingen van de EU. Ook de Brexit heeft de EU geconfronteerd met dringende existentiële vragen waarop zij geen pasklare antwoorden heeft.

Al deze ontwikkelingen hebben verstrekkende gevolgen voor de meer normatieve dimensies van Europese integratie: hoe het Europese integratieproces zou moeten verlopen, de visie voor de toekomst, de betrekkingen met lidstaten en andere niet-EU-landen en de mondiale rol ervan.

Onderzoeksvereisten

Het onderzoek dient:

  • innovatief en van hoge academische kwaliteit te zijn;
  • duidelijk gekoppeld te zijn aan een van de vier uiteengezette onderzoeksthema’s;
  • interdisciplinair en interfacultair van aard te zijn;
  • een sterke maatschappelijke impact te hebben, ‘outreach’ en/of een burgerwetenschappelijke component en/of;
  • acquisitie of externe financiering te omvatten (d.w.z. een ‘vliegwieleffect’).

Onderzoekscalls:

Het onderzoeksprogramma van Maastricht, Working on Europe bevat vijf calls. Ons programma is gericht op het stimuleren van multidisciplinair onderzoek, grotere subsidieaanvragen, publicatie van wetenschappelijke artikelen en het opzetten van strategische onderzoeksconsortia.

Democratie, politiek, veiligheid en de rechtstaat

Zestig jaar na haar oprichting worstelt de Europese Unie nog altijd met de kernpunten van nationale soevereiniteit en democratische legitimiteit. Wie heeft het voor het zeggen en op welk overheidsniveau?

De EU heeft verschillende supranationale instellingen voortgebracht, waaronder een parlement en een hof, maar hoe verhouden deze zich tot hun nationale tegenhangers? En wat is de rol van regionale en lokale autoriteiten? Welke hervormingen zijn nodig om de democratie te waarborgen en ervoor te zorgen dat burgers meer betrokken raken bij het Europese project, in plaats van dat zij ten prooi vallen aan euroscepsis? Dit is slechts een greep uit de vraagstukken die moeten worden geanalyseerd en onderzocht.

Even hoog op de onderzoeksagenda staan de interne en externe bedreigingen voor het Europese project. . Hoe bevorderen we Europese integratie en versterken we de rechtsstaat? Zijn nieuwe vormen van samenwerking vereist om dringende mondiale problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering, migratie, cyberveiligheid en terrorisme? En hoe verminderen we de spanningen in de periferie van Europa en zorgen we ervoor dat aangrenzende gebieden stabieler en veiliger worden?

Identiteit, erfgoed en het burgerperspectief

De zes Europese landen die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog het integratieproces inzetten, hadden hier geen handleiding voor. Natuurlijk hadden de grondleggers een visie en gedeelde idealen, maar in de loop der tijd zijn de echte drijfveren zowel wetenschappers als burgers ontgaan. Dit vraagt om grondig onderzoek, ook op een fundamenteel niveau, naar de rol van ideeën bij het vormgeven van de moderne Europese geschiedenis.

Ondertussen zijn burgers door Europese integratie bang geworden om hun identiteit en cultureel erfgoed te verliezen. De toestroom van migranten heeft deze angsten aangewakkerd. Ons onderzoek zal gericht zijn op wat er gebeurt met geschiedenis en erfgoed in multiculturele samenlevingen. Hierbij wordt de rol van politici, overheidsinstanties en culturele instellingen onderzocht. Deze actoren hebben, om maatschappelijke en culturele participatie te stimuleren, nieuwe technologieën omarmd, ook al zijn de wettelijke en ethische kaders hiervoor nog in opbouw.

De Euregio kan hierbij als onderzoekslaboratorium dienen. Deze voormalige mijnregio heeft immers voor vergelijkbare uitdagingen gestaan en kan ons helpen bij het begrijpen van de impact van grote veranderingen in de samenleving en wat het betekent om een Europees burger te zijn.

Welvaart, welzijn en ongelijkheid

Ondanks voortdurende inspanningen om een gelijk speelveld te creëren, zijn er nog steeds aanzienlijke verschillen met betrekking tot levensomstandigheden, levensverwachting en gezondheid binnen de EU. Een verklaring hiervoor is dat Brussel wellicht wat te hard van stapel is gelopen, waardoor lidstaten terughoudend zijn met het implementeren van beleid. De financiële crisis van 2008 heeft natuurlijk ook niet echt geholpen. Deze heeft geleid tot een reflexmatige reactie van meer gecentraliseerde sturing.

Verder onderzoek zal ons helpen begrijpen wat de oorzaak was van het falen van EU-strategieën die waren ontworpen om sociale ongelijkheden en ongelijkheden op het gebied van gezondheid te beperken. Ook kunnen op basis hiervan aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig beleid, waaronder voorstellen om de schokbestendigheid te verbeteren.

Ons onderzoek zal gericht zijn op drie grote uitdagingen waar de EU op dit moment voor staat:

  • Devergrijzing van de bevolking zal socialezekerheidsstelsels en pensioenstelsels in heel Europa onder druk zetten en vragen oproepen met betrekking tot gezondheid, migratie en levenslang leren.
  • Technologische innovaties zoals robotica en automatisering zullen invloed hebben op de arbeidsmarkt en het dagelijks leven van mensen. Dit geldt tevens voor Global Value Chains ofwel ‘mondiale waardeketens’: productieketens waarvan de taken verspreid zijn over verschillende landen.
  • Duurzame ontwikkeling is een gebied waarop de EU goed gepositioneerd is om een leidende rol te nemen.

Kennis, technologie en digitalisering

Met de steun van de Europese Commissie speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol bij het genereren van nieuwe kennis en technologieën. Er is veel vraag naar onderzoek naar de economische effecten van dergelijke bedrijfsinvesteringen. De bevindingen van zulk onderzoek kunnen bedrijven helpen om hun innovatiepotentieel te benutten. Hiervan kunnen de EU en haar burgers op hun beurt profiteren. Naar verwachting zullen innovaties op het gebied van automatisering en digitalisering het concurrentievermogen van de EU op de lange termijn bevorderen, bijdragen aan het creëren van een groenere samenleving en de kwaliteit van leven van EU-burgers verbeteren.

Het gebruik van sociale media zou de betrokkenheid bij en deelname aan de politiek van burgers kunnen bevorderen. Hierdoor kan kennis worden geproduceerd op gebieden als geneeskunde, wetenschap en politiek. Echter, het gebruik van dergelijke tools is ook een punt van kritiek.

Meer onderzoek is nodig naar de manier waarop kennis wordt gecreëerd en gedeeld door digitale platformen. Hetzelfde geldt voor het toegenomen gebruik van datasets door Europese bedrijven en organisaties. Hoe verwerken, analyseren en interpreteren zij deze rijke hoeveelheid aan data? Kunnen dergelijke data efficiënter worden gebruikt voor besluitvorming? En wat zijn de ethische, juridische en sociale implicaties?

Al dit onderzoek zal profiteren van een hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur. Deze biedt nieuwe mogelijkheden voor het delen en verbinden van gegevens en bronnen over het hele continent.

Lees hier de volledige strategische onderzoeksagenda van Maastricht, Working on Europe.